Tour of California 2009 - carbonfibrephoto

Stage 1-Mancebo on 100 mile breakaway

tourcaliforniastagemancebo100milebreakaway